1.Bij ziekte van de trainer tracht Tennisschool Heerenveen een vervangende trainer te verzorgen. Mocht dit niet lukken, wordt de les ingehaald.

2. Bij onbespeelbare banen of onwerkbaar weer, gaat de training niet door. Aan het einde van het seizoen wordt getracht alle gemiste lessen in te halen voor zover dat mogelijk is qua baanruimte en tijd.

3. Wanneer door weersomstandigheden of baancondities de lessen niet doorgaan, krijgt u indien mogelijk telefonisch (via de app) bericht van de trainer.

4. Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursist kunnen indien mogelijk na overleg met de trainer ingehaald worden bij een andere groep.

5. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist (minimaal drie aan één gesloten lesmaanden) vind 50% restitutie plaats van het betaalde lesgeld over de gemiste lesperiode. De lessen zijn eventueel overdraagbaar aan derden, mits na toestemming door de trainer.

6. Er wordt gelest op eigen risico.

7. De cursist dient lid te zijn van de vereniging behalve bij Maak Kennis met Tennis of andere proeflessen.

8. Het lesgeld wordt geïnd door middel van zes maandelijkse automatische incasso’s.

9. Na inschrijving dient u te alle tijde het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het Tennisschool Heerenveen vrij derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de cursist.

10. Tennisschool Heerenveen streeft er naar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Tennisschool Heerenveen houdt zich echter het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte en tijdsduur. Dit gebeurt wel in overleg met de cursist.

11. Bij een aantal van 6, 7 of 9 personen in een lesgroep van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld. Indien er 5 of minder personen in een groep van 8 zijn geplaatst, wordt in overleg tussen trainer en lessers besloten of het lesgeld omhoog gaat, danwel dat er minder lessen worden gegeven.

12. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de basisschool.

14. Cursisten krijgen voor aanvang van de lessen een mail wat betreft indeling, dag, tijdstip en lesdata.

15. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Heerenveen. Hierbij wordt gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.