Lesreglement Tennisschool Heerenveen

 1. Een lesuur duurt 60, 75 of 90 minuten.
 2. Bij ziekte van de trainer probeert Tennisschool Heerenveen een vervangende trainer te regelen. Mocht dit niet lukken, wordt de les ingehaald. I.g.v. indoortraining geldt dat bij ziekte van de trainer de trainer zal proberen om een vervangende trainer te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les in gehaald, mits hiervoor ruimte is.
 3. Bij onbespeelbare banen of onwerkbaar weer, dan is de eerste gemiste les voor rekening van de cursist. De tweede les wordt ingehaald. De derde les is weer rekening van de cursist enzovoort. Voornoemde regel is van toepassing bij de zomertraining. I.g.v. wintertraining in de ballonhal zijn de hiernavolgende regels van toepassing: Indien het totaal aantal lessen niet kan worden gehaald, wordt door middel van inhaaltrainingen/ oefenwedstrijden/ uitwisselingen in de maand maart getracht de gemiste trainingen te compenseren. Er vind in dit geval geen restitutie van het lesgeld plaats. Wanneer door weersomstandigheden of baancondities de lessen op de buitenbanen niet doorgaan, krijgt u telefonisch en/of via de website van Tennisschool Heerenveen bericht van de trainer.
 4. Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursist kunnen indien mogelijk na overleg met de trainer ingehaald worden.
 5. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist wordt het lesgeld niet gerestitueerd. De lessen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben, mits na toestemming door de trainer.
 6. Er wordt gelest op eigen risico.
 7. De cursist dient lid te zijn van Ten Woude (behalve bij Maak Kennis met Tennis en het talentenprogramma).
 8.  Het lesgeld wordt geïnd d.m.v. automatische incasso. Dit kan in één keer of in maandelijkse termijnen.
 9. Na inschrijving dient u ten alle tijde het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het Tennisschool Heerenveen vrij om derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.
 10. Tennisschool Heerenveen streeft er naar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Tennisschool Heerenveen houdt zich echter het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte en tijdsduur. Bij verandering van aantallen van 8 naar 4 personen wordt voor de start van de lessen contact opgenomen met de cursist.
 11. Bij een aantal van 7 of 9 personen in een lesgroep van 8 vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld. Indien er 6 of minder personen in een groep van 8 zijn geplaatst, wordt in overleg tussen trainer en lessers besloten of het lesgeld omhoog gaat, danwel dat er minder lessen worden gegeven.
 12. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de basisschool.
 13. De lessen kunnen worden gegeven op zowel de kunstgras- als de gravelbanen.
 14. Cursisten krijgen voor aanvang van de lessen een mail wat betreft indeling, dag en uur. Tevens zal de indeling op de website worden vermeld.
 15. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Heerenveen. Hierbij wordt gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen, waarbij ook het bestuur van Ten Woude geinformeerd wordt, indien nodig.